Tommy Talker

Are you
là họ giống nhau? các bạn ở đây một mình?
các ngươi sợ? bạn có đói không?
là bạn bị dị ứng với bất cứ điều gì? bạn đang kết hôn?
là bạn của Mỹ? là con cái của bạn với bạn?
là bạn bận rộn? Bạn đã sẵn sàng?
là bạn cảm thấy thoải mái? là bạn bị bệnh?
bạn đang đến tối nay không? bạn có chắc?
là bạn miễn phí đêm nay? bạn đang chờ đợi một người nào đó?
bạn sẽ tham dự đám cưới của họ? bạn đang làm việc ngày hôm nay?
bạn sẽ giúp cô ấy? là bạn OK?
bạn sẽ mất một máy bay?

Creative Commons License